Ψυχοκινητική εξέλιξη

Αξιολογούμε και παρέχουμε υπηρεσίες ψυχοκινητικής εξέλιξης. Η αξιολόγηση ενός παιδιού με καθυστέρηση σε διάφορους τομείς της εξέλιξης περιλαμβάνει ιατρικό και αναπτυξιακό ιστορικό τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας.

Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε την λειτουργικότητα του ατόμου και ορίσουμε  θεραπευτικούς στόχους ώστε το παιδί  να εκπαιδευτεί και να ανταποκρίνεται στο μέγιστο δυνατό σε κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς:

Aξιολογείται η διάρκεια συγκέντρωσης, ο χωροχρονικός προσανατολισμός, η ανταπόκρισή του σε εντολές και η αυτοδιαχείριση.
Aξιολογείται ο κινητικός συντονισμός άνω και κάτω άκρων, η ισορροπία, καθώς και ο τρόπος και η θέση στις οποίες μετακινείται το παιδί.
Aξιολογείται η γραφοκινητική ικανότητα του παιδιού, ο τρόπος σύλληψης του μολυβιού, ο οπτικοκινητικός και ο αμφίπλευρος συντονισμός.
H ικανότητα του παιδιού να επικοινωνεί, να αλληλεπιδρά και να αντιλαμβάνεται κανόνες.
Tο παιδί αξιολογείται σε όλα τα αισθητηριακά συστήματα(οπτικό, οσφρητικό, αιθουσαίο, ιδιοδεκτικό, απτικό). Αξιολογείται η ικανότητα του παιδιού να καταγράψει ένα εξωτερικό ερέθισμα, παρατηρείται ο τρόπος που το επεξεργάζεται και ο τρόπος που αντιδρά. Είναι ένας πολύ βασικός τομέας που βοηθά τα άτομα να οργανώνονται και να είναι λειτουργικά στο περιβάλλον που καλούνται να αλληλεπιδράσουν.

Μέθοδοι Αντιμετώπισης

Ενημερωθείτε για τις μεθόδους αντιμετώπισης που εφαρμόζουμε στο Κέντρο Λογοθεραπείας μας

Δείτε επίσης

Άλλες υπηρεσίες του Κέντρου Λογοθεραπείας μας.